ECLI:NL:CRVB:2019:161 Centrale Raad van Beroep, 17-01-2019, 16/3561 WWAJ
Het recht op arbeidsondersteuning van appellante is ten onrechte op grond van artikel 2:16, tweede lid, van de Wajong beëindigd. Arbeid in Wsw-verband. De Raad ziet geen aanleiding het Uwv te volgen in zijn standpunt dat het bepaalde in artikel 2:5, vierde lid, van de Wajong niet zou gelden bij de toepassing van artikel 2:16, tweede lid. Bij de toepassing van artikel 2:16, tweede lid, van de Wa...
ECLI:NL:CRVB:2019:183 Centrale Raad van Beroep, 10-01-2019, 17/2112 ZW
Het betoog over het gebrek aan equality of arms slaagt niet. Vaste rechtspraak over positie werkgever als belanghebbende in procedure en belang van zorgvuldige besluitvorming door Uwv. Van wapenongelijkheid in deze zaak geen sprake. Geen twijfel aan juistheid gegevens CBBS. Geen aanknopingspunten voor oordeel dat de rechtbank de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit ten onrechte he...
ECLI:NL:RBGEL:2019:148 Rechtbank Gelderland, 16-01-2019, AWB - 18 _ 4231
Eiser heeft in 2012 een verzoek gedaan tot toepassing van de stamrechtvrijstelling. In datzelfde jaar maakt hij het vrijgestelde bedrag over van de stamrecht-bv naar zijn privérekening waardoor hij niet aan de voorwaarden voldoet. Verweerder legt een navorderingsaanslag IB 2012 op met boete en belastingrente. In geschil zijn de boete en de belastingrente.
ECLI:NL:RBNHO:2018:8201 Rechtbank Noord-Holland, 05-10-2018, AWB - 14 _ 4720
De rechtbank oordeelt dat de crisisheffing niet in strijd met de goede trouw tussen Nederland en Oostenrijk (tax treaty override), niet strijdig met artikel 17 en 21 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en evenmin in strijd komt met artikel 45 tot en met 48 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Ook vormt de heffing geen verboden staatssteun.
ECLI:NL:CRVB:2019:154 Centrale Raad van Beroep, 03-01-2019, 17/6019 WIA
Aanvraag voor uitkering op grond van de Wet WIA. Met de door appellant ingediende gegevens (loonstroken en transactieoverzichten) heeft appellant niet aannemelijk gemaakt dat hij in voornoemde periode als werknemer heeft gewerkt bij [werkgever]. Het dossier bevat verder meer contra-indicaties dan aanknopingspunten voor de stelling van appellant dat hij toen verzekerd was voor de Wet WIA.
ECLI:NL:PHR:2018:1454 Parket bij de Hoge Raad, 27-01-2018, 18/01914, 18/01915, 18/01920
Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 27 november 2018 in de zaken met rolnummers 18/01914 (ECLI:NL:PHR:2018:1338), 18/01915 en 18/01920 (ECLI:NL:PHR:2018:1452).
ECLI:NL:PHR:2018:1452 Parket bij de Hoge Raad, 27-11-2018, 18/01915, 18/01920
Moet een dwangsom ex art. 4:17 Awb wegens niet tijdig beslissen op aanvraag of bezwaar in verband met een overheidsbetrekking worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking in de zin van art. 10(1) Wet LB? Feiten: beide belanghebbenden zijn militair ambtenaar. [X1] is gezagvoerder op een [toestel]. Op 16 december 2013 heeft hij verzocht om hem per 21 oktober 2010 tien vliegpunten toe te kenne...
ECLI:NL:PHR:2018:1454 Parket bij de Hoge Raad, 27-01-2018, 18/01914, 18/01915, 18/01920
Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 27 november 2018 in de zaken met rolnummers 18/01914 (ECLI:NL:PHR:2018:1338), 18/01915 en 18/01920 (ECLI:NL:PHR:2018:1452).
ECLI:NL:PHR:2018:1452 Parket bij de Hoge Raad, 27-11-2018, 18/01915, 18/01920
Moet een dwangsom ex art. 4:17 Awb wegens niet tijdig beslissen op aanvraag of bezwaar in verband met een overheidsbetrekking worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking in de zin van art. 10(1) Wet LB? Feiten: beide belanghebbenden zijn militair ambtenaar. [X1] is gezagvoerder op een [toestel]. Op 16 december 2013 heeft hij verzocht om hem per 21 oktober 2010 tien vliegpunten toe te kenne...
ECLI:NL:PHR:2018:1338 Parket bij de Hoge Raad, 27-11-2018, 18/01914
Moet een dwangsom ex art. 4:17 Awb wegens niet tijdig beslissen op aanvraag of bezwaar in verband met een overheidsbetrekking worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking in de zin van art. 10(1) Wet LB? Feiten en geschil: de belanghebbende is een politiebeambte die zijn korpschef heeft verzocht om herwaardering van zijn functie. Tegen de afwijzing van dat verzoek heeft hij bezwaar gemaakt ...
ECLI:NL:PHR:2018:1338 Parket bij de Hoge Raad, 27-11-2018, 18/01914
Moet een dwangsom ex art. 4:17 Awb wegens niet tijdig beslissen op aanvraag of bezwaar in verband met een overheidsbetrekking worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking in de zin van art. 10(1) Wet LB? Feiten en geschil: de belanghebbende is een politiebeambte die zijn korpschef heeft verzocht om herwaardering van zijn functie. Tegen de afwijzing van dat verzoek heeft hij bezwaar gemaakt ...
ECLI:NL:PHR:2018:1450 Parket bij de Hoge Raad, 29-11-2018, 17/05027
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 17/05027. Belanghebbende heeft naar aanleiding van de uitspraak van de civiele kamer van de rechtbank Oost-Brabant op 13 oktober 2014 een schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag van € 305.000 bruto ontvangen van zijn ex-werkgeefster. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vervolgens bij uitspraak van 1 september 2015 ge...
ECLI:NL:PHR:2018:1450 Parket bij de Hoge Raad, 29-11-2018, 17/05027
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 17/05027. Belanghebbende heeft naar aanleiding van de uitspraak van de civiele kamer van de rechtbank Oost-Brabant op 13 oktober 2014 een schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag van € 305.000 bruto ontvangen van zijn ex-werkgeefster. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vervolgens bij uitspraak van 1 september 2015 ge...
ECLI:NL:CBB:2019:18 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-01-2019, 18/79 en 18/80
Weigering S&O-verklaring. Aanvraag met betrekking tot drie projecten terecht afgewezen op de grond dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werkzaamheden in deze projecten kunnen worden gezien als technisch wetenschappelijk onderzoek dan wel zijn gericht op de ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product met een technisch nieuw werkingsprincipe. Artikel 1, eerste lid, aanhef...
ECLI:NL:GHAMS:2018:4918 Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2018, 17/00289
Artikelen 21j en 21k van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; inkomensgegeven; betrokkene; toepassing van artikel 21j, lid 2, Awr (bezwaar- of verzoekschrift?)
ECLI:NL:GHAMS:2018:4918 Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2018, 17/00289
Artikelen 21j en 21k van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; inkomensgegeven; betrokkene; toepassing van artikel 21j, lid 2, Awr (bezwaar- of verzoekschrift?)
ECLI:NL:CRVB:2019:129 Centrale Raad van Beroep, 11-01-2019, 17/3577 ZW
Benadelingshandeling. Zoals ook ter zitting is gebleken, heeft appellant het aanwenden van rechtsmiddelen tegen zijn ontslag en het instellen van een loonvordering tegen zijn werkgeefster afhankelijk gesteld van de strafzaak. Na de vrijspraak, in augustus 2014, heeft het echter nog tot februari 2015 geduurd alvorens hij de werkgeefster dagvaardde. Dat hij instemde met de vaststellingsovereenkom...
ECLI:NL:CRVB:2019:129 Centrale Raad van Beroep, 11-01-2019, 17/3577 ZW
Benadelingshandeling. Zoals ook ter zitting is gebleken, heeft appellant het aanwenden van rechtsmiddelen tegen zijn ontslag en het instellen van een loonvordering tegen zijn werkgeefster afhankelijk gesteld van de strafzaak. Na de vrijspraak, in augustus 2014, heeft het echter nog tot februari 2015 geduurd alvorens hij de werkgeefster dagvaardde. Dat hij instemde met de vaststellingsovereenkom...
ECLI:NL:CRVB:2019:120 Centrale Raad van Beroep, 14-01-2019, 16/6730 WIA
Geen recht meer op een WGA-loonaanvullingsuitkering. Met de rechtbank wordt geoordeeld dat het medisch onderzoek door het Uwv zorgvuldig is geweest en dat er, behalve wat betreft het item frequent buigen tijdens het werk, geen aanleiding is om te twijfelen aan de juistheid van de door het Uwv vastgestelde belastbaarheid van appellante. De belasting wat betreft frequent reiken blijft (ook) bij d...
ECLI:NL:RBNNE:2018:4797 Rechtbank Noord-Nederland, 27-11-2018, AWB - 17 _ 2053
IB/PVV. Rechtbank oordeelt dat inkomsten voor werkzaamheden als pakketbezorger/chauffeur als loon uit dienstbetrekking in aanmerking moeten worden genomen.
ECLI:NL:RBNNE:2018:4797 Rechtbank Noord-Nederland, 27-11-2018, AWB - 17 _ 2053
IB/PVV. Rechtbank oordeelt dat inkomsten voor werkzaamheden als pakketbezorger/chauffeur als loon uit dienstbetrekking in aanmerking moeten worden genomen.
ECLI:NL:RBAMS:2018:2329 Rechtbank Amsterdam, 17-04-2018, AWB - 18 _ 216
AOW, verzekerde tijdvakken, beroep gegrond, wettelijke rente
ECLI:NL:GHAMS:2018:4752 Gerechtshof Amsterdam, 04-09-2018, 16/00517 ev
Het Hof interpreteert artikel 1, onderdeel c, juncto artikel 4, tweede lid, van de Overeenkomst Rijnvarenden zo dat dat bij de beoordeling van de vraag welke onderneming het betrokken schip exploiteert, in beginsel heeft te gelden dat dit de onderneming is van degene die op de Rijnvaartverklaring als exploitant staat vermeld, maar dat de op de Rijnvaartverklaring vermelde gegevens wel voor tege...
ECLI:NL:GHAMS:2018:4752 Gerechtshof Amsterdam, 04-09-2018, 16/00517 ev
Het Hof interpreteert artikel 1, onderdeel c, juncto artikel 4, tweede lid, van de Overeenkomst Rijnvarenden zo dat dat bij de beoordeling van de vraag welke onderneming het betrokken schip exploiteert, in beginsel heeft te gelden dat dit de onderneming is van degene die op de Rijnvaartverklaring als exploitant staat vermeld, maar dat de op de Rijnvaartverklaring vermelde gegevens wel voor tege...
ECLI:NL:RBZWB:2018:4570 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-07-2018, BRE - 17 _ 506
Inlenersaansprakelijkheid (artikel 34 Invorderingswet 1990) De wet bevat geen voorrangsregels voor de diverse aansprakelijkheden. Anders dan belanghebbende meent is er geen rechtsregel die de ontvanger verplicht om pas over te gaan tot inlenersaansprakelijkheid nadat hij de mogelijkheden tot bestuurdersaansprakelijkheid heeft uitgeput.
ECLI:NL:RBZWB:2018:4570 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31-07-2018, BRE - 17 _ 506
Inlenersaansprakelijkheid (artikel 34 Invorderingswet 1990) De wet bevat geen voorrangsregels voor de diverse aansprakelijkheden. Anders dan belanghebbende meent is er geen rechtsregel die de ontvanger verplicht om pas over te gaan tot inlenersaansprakelijkheid nadat hij de mogelijkheden tot bestuurdersaansprakelijkheid heeft uitgeput.
ECLI:NL:CRVB:2019:29 Centrale Raad van Beroep, 08-01-2019, 18/1269 PW
Verrekening op grond van artikel 58, vierde lid, PW. Het college is bevoegd om de bijstand te verrekenen met de in zes maanden voorafgaande ontvangen middelen.
ECLI:NL:RBAMS:2018:2675 Rechtbank Amsterdam, 17-04-2018, AMS 16/4087
AOW; verzekerde tijdvakken;de Svb heeft voldoende onderzoek gedaan naar de verzekerde tijdvakken; beroep ongegrond
ECLI:NL:RBAMS:2018:2675 Rechtbank Amsterdam, 17-04-2018, AMS 16/4087
AOW; verzekerde tijdvakken;de Svb heeft voldoende onderzoek gedaan naar de verzekerde tijdvakken; beroep ongegrond
ECLI:NL:RBOBR:2018:6515 Rechtbank Oost-Brabant, 19-12-2018, 18_676
WW. Verwijtbare werkloosheid. Op het moment van ontslagname was geen sprake van een situatie waarin de voortzetting van haar dienstverband met de werkgever redelijkerwijs niet van eiseres kon worden gevergd. Het Uwv heeft terecht de uitbetaling van de WW-uitkering geweigerd.
ECLI:NL:OGEAM:2018:120 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 07-11-2018, SXM201501128 en SXM201501130
Bij tussenuitspraak van 29 maart 2018, ECLI:NL:OGEAM:2018:15, had het Gerecht geoordeeld dat het jacht geëxploiteerd wordt door belanghebbende, dat de bemanningsleden in dienstbetrekking zijn bij belanghebbende en dat belanghebbende daarom inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting. Deze oordelen kunnen als eindbeslissingen worden opgevat. De hoogte van de naheffingsaanslagen loonbelasting sta...
ECLI:NL:OGEAM:2018:120 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 07-11-2018, SXM201501128 en SXM201501130
Bij tussenuitspraak van 29 maart 2018, ECLI:NL:OGEAM:2018:15, had het Gerecht geoordeeld dat het jacht geëxploiteerd wordt door belanghebbende, dat de bemanningsleden in dienstbetrekking zijn bij belanghebbende en dat belanghebbende daarom inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting. Deze oordelen kunnen als eindbeslissingen worden opgevat. De hoogte van de naheffingsaanslagen loonbelasting sta...
ECLI:NL:OGEAM:2018:119 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 07-11-2018, SXM201501131 en SXM201501132
Bij tussenuitspraak van 29 maart 2018, ECLI:NL:OGEAM:2018:13, had het Gerecht geoordeeld dat het jacht geëxploiteerd wordt door belanghebbende en dat belanghebbende binnenlands belastingplichtig is voor de winstbelasting. Deze oordelen kunnen als eindbeslissingen worden opgevat. De hoogte van de naheffingsaanslagen winstbelasting staat nog ter discussie. Het Gerecht handhaaft de naheffingsaansl...
ECLI:NL:CRVB:2018:4304 Centrale Raad van Beroep, 20-12-2018, 17/1948 ZW
Het oordeel van de rechtbank, alsmede de overwegingen, die de rechtbank aan dat oordeel ten grondslag heeft gelegd, worden onderschreven. Door de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen heeft appellante ingestemd met het einde van haar dienstbetrekking en haar recht op loon prijsgegeven op een moment waarop het arbeidsongeschiktheidsrisico – appellante was naar eigen opgave immers al vanaf 8 ...
ECLI:NL:CRVB:2018:4302 Centrale Raad van Beroep, 20-12-2018, 16/7567 WWAJ
Weigering ziekengeld omdat appellant driemaal niet telefonisch bereikbaar was en niet heeft gereageerd op een brief van werkgever om contact op te nemen, in rechte vaststaat. Het Uwv heeft op goede gronden bij de vaststelling van de inkomensondersteuning ingevolge de Wajong de ZW-uitkering in aanmerking genomen als ware deze niet geweigerd. Daaraan doet niet af dat de arbeidsovereenkomst van ap...
ECLI:NL:PHR:2018:1267 Parket bij de Hoge Raad, 08-11-2018, 18/00136
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 18/00136. In cassatie is in geschil of belanghebbende in 2013 recht heeft op verrekening van de door [A] in 2015 aangekondigde inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen ter zake van de (fictieve) afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule met de door hem in 2013 verschuldigde inkomstenbelasting. [A] heeft be...
ECLI:NL:PHR:2018:1267 Parket bij de Hoge Raad, 08-11-2018, 18/00136
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 18/00136. In cassatie is in geschil of belanghebbende in 2013 recht heeft op verrekening van de door [A] in 2015 aangekondigde inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen ter zake van de (fictieve) afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule met de door hem in 2013 verschuldigde inkomstenbelasting. [A] heeft be...
ECLI:NL:HR:2019:34 Hoge Raad, 11-01-2019, 18/00354
Bezwaar van militair ambtenaar tegen salarisstrook in het kader van de Wet uniformering loonbegrip (WUL). Bevoegdheid belastingrechter.
ECLI:NL:HR:2019:2 Hoge Raad, 11-01-2019, 18/00352
Bezwaar van militair ambtenaar tegen salarisstrook in het kader van de Wet uniformering loonbegrip (WUL). Bevoegdheid belastingrechter.
ECLI:NL:HR:2019:1 Hoge Raad, 11-01-2019, 17/04934
Art. 36c, lid 1, Wet LB 1964; art. 14 EVRM, art. 26 IVBPR en art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Privégebruik auto. Keuze van de wetgever om overgangsrecht in te voeren voor auto’s met datum eerste toelating van voor 1 januari 2017 niet evident van redelijke grond ontbloot. Geen schending van art. 1 EP.
ECLI:NL:RBMNE:2018:6437 Rechtbank Midden-Nederland, 29-11-2018, UTR 17/3669
Het geschil gaat over of verweerder bij de berekening van de hoogte van de WIA-uitkering van werkneemster rekening moet houden met het verlaagde loon als gevolg van deelname aan het generatiepact van eiseres. De rechtbank is van oordeel dat deelname aan het generatiepact niet leidt tot het verstrekken van een periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening dan wel daaraan voorafgaande ui...
ECLI:NL:CRVB:2019:4 Centrale Raad van Beroep, 02-01-2019, 16/6318 ZW
Appellante heeft, in plaats van zich re-integratie-inspanningen te getroosten en te trachten het conflict op te lossen, haar inspanningen uitsluitend gericht op beëindiging van het dienstverband. De nog resterende korte duur van de arbeidsverhouding is het gevolg van deze keuze van appellante zelf. Het door werknemer in de lopende ontbindingsprocedure ingediende tegenverzoek maakt dat niet ande...
ECLI:NL:RBNHO:2018:11086 Rechtbank Noord-Holland, 20-12-2018, AWB - 18 _ 1656
Belastingplichtige is scheepsbeheerder alsmede opvarende van een schip. De rechtbank acht de dubbele hoedanigheid van belastingplichtige niet in de weg staan aan toepassing van het nihilpercentage voor de Zvw. Dat oordeel is gebaseerd op de richtlijn EU 2017/159.
ECLI:NL:CRVB:2019:15 Centrale Raad van Beroep, 02-01-2019, 16/7677 WIA
Loonsanctie. Het Uwv heeft gelijk als hij vaststelt dat de rechtbank alleen het aspect van de gestelde inadequate begeleiding heeft beoordeeld en niet het al dan niet beschikken over arbeidsmogelijkheden bij werkneemster. De vraag of betrokkene redelijkerwijze heeft kunnen afzien van het verrichten van re-integratieactiviteiten wordt bevestigend beantwoord. Conclusie is dat de opgelegde loonsan...
ECLI:NL:RBMNE:2018:484 Rechtbank Midden-Nederland, 26-01-2018, AWB - 17 _ 3486
Mondelinge uitspraak, bijstand, verlaging uitkering wegens niet verschijnen op werk, beroep ongegrond.
ECLI:NL:RBAMS:2018:9293 Rechtbank Amsterdam, 20-12-2018, AMS 17/3909
Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt in de periode in geding aan de loonbelasting onderworpen te zijn geweest, recht op kinderbijslag daarom terecht herzien, terugvordering en boete, beroep ongegrond.
ECLI:NL:RBAMS:2018:9293 Rechtbank Amsterdam, 20-12-2018, AMS 17/3909
Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt in de periode in geding aan de loonbelasting onderworpen te zijn geweest, recht op kinderbijslag daarom terecht herzien, terugvordering en boete, beroep ongegrond.
ECLI:NL:RBZWB:2018:6875 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-12-2018, AWB 17_1839
ZW, dagloonberekening op basis van de laatste dienstbetrekking; niet voldaan aan de voorwaarden in artikel 12c, derde lid, van de Dagloonregels; eiser heeft gewerkt bij verschillende uitzendbureau's zodat geen sprake is van één werkgever; geen strijd met het loondervings- en verzekeringsprincipe.
ECLI:NL:RBZWB:2018:6875 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-12-2018, AWB 17_1839
ZW, dagloonberekening op basis van de laatste dienstbetrekking; niet voldaan aan de voorwaarden in artikel 12c, derde lid, van de Dagloonregels; eiser heeft gewerkt bij verschillende uitzendbureau's zodat geen sprake is van één werkgever; geen strijd met het loondervings- en verzekeringsprincipe.
ECLI:NL:GHDHA:2018:3636 Gerechtshof Den Haag, 18-12-2018, BK-18/00011
Belanghebbende beschikt zowel over een tot haar ondernemingsvermogen behorende auto als over een auto van haar werkgever. De kilometers die belanghebbende met de tot haar ondernemingsvermogen behorende auto van en naar het kantoor waar zij haar dienstbetrekking uitoefent heeft gereden, kwalificeren niet als woon-werkverkeer maar als privégebruik. De Inspecteur heeft dus terecht in verband met h...
ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 Rechtbank Noord-Holland, 17-12-2018, AWB - 17 _ 1087
Weliswaar ging het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015, nr. 13/04121 (ECLI:NL:HR:2015:3082) om het jaar 2005 en is de marktrente sinds die tijd, zoals verweerder ook niet betwist, bepaald lager dan het in artikel 3.29 van de Wet IB 2001 vermelde percentage van vier, maar dit kan niet tot het oordeel leiden dat het in die bepaling neergelegde waarderingsvoorschrift buiten toepassing moet...
ECLI:NL:CRVB:2018:4221 Centrale Raad van Beroep, 19-12-2018, 16/7003 WW
Appellant heeft zich niet gehouden aan de verplichting te voorkomen dat hij werkloos is of blijft doordat hij door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden. Nagelaten werkgeefster schriftelijk te verzoeken het verschuldigde loon te voldoen. Gelet op omstandigheden kon van appellant redelijkerwijs worden gevergd de dienstbetrekking voort te zetten en werkgeefster eerst schriftelijk te w...
ECLI:NL:CRVB:2018:4230 Centrale Raad van Beroep, 13-12-2018, 16/5577 WIA
Dagloon, Dagloonbesluit, dagloondagen. Het Uwv heeft de eerste dagloondag in overeenstemming met artikel 18, eerste lid, van het Dagloonbesluit bepaald op 1 september 2007. Uitgaande van 1 september 2007 als eerste dagloondag, heeft het Uwv in overeenstemming met de berekening, zoals neergelegd in artikel 18, eerste lid, van het Dagloonbesluit het dagloon berekend door het loon van € 6.732,50 ...
ECLI:NL:CRVB:2018:4281 Centrale Raad van Beroep, 11-12-2018, 16/5017 PW
Ten onrechte brutering van de restant vordering. Herzien en terugvorderen niet gebaseerd op schending inlichtingenplicht. Terugvordering door niet verrekende WW-uitkering in overwegende mate aan college te wijten zodat voor brutering geen plaats is.
ECLI:NL:RBZWB:2018:3745 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-06-2018, BRE - 17 _ 1688
Art. 3.154 Wet IB; art. 27 Belastingverdrag Nederland-België; art. 45 VWEU; algemene beginselen van behoorlijk bestuur; Belanghebbende woont in Nederland en werkt in dienstbetrekking in België. Bij het opleggen van de aanslagen IB 2011 tot en met 2013 is aan belanghebbende voorkoming van dubbele belasting verleend voor het gehele bedrag van de in Nederland verschuldigde IB. De rechtbank is van ...
ECLI:NL:RBZWB:2018:3745 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-06-2018, BRE - 17 _ 1688
Art. 3.154 Wet IB; art. 27 Belastingverdrag Nederland-België; art. 45 VWEU; algemene beginselen van behoorlijk bestuur; Belanghebbende woont in Nederland en werkt in dienstbetrekking in België. Bij het opleggen van de aanslagen IB 2011 tot en met 2013 is aan belanghebbende voorkoming van dubbele belasting verleend voor het gehele bedrag van de in Nederland verschuldigde IB. De rechtbank is van ...
ECLI:NL:RBZWB:2018:3714 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 08-06-2018, BRE - 17 _ 7620
Belanghebbende gebruikt de door de werkgever ter beschikking gestelde auto ook voor privédoeleinden. Als gevolg daarvan is het autokostenforfait in de Wet LB van toepassing. Voor de berekening van het autokostenforfait is de catalogusprijs van de auto van belang. Belanghebbende heeft gesteld dat die waardebepaling (hanteren van de catalogusprijs) in strijd is met het Unierecht. Volgens belanghe...
ECLI:NL:RBZWB:2018:3714 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 08-06-2018, BRE - 17 _ 7620
Belanghebbende gebruikt de door de werkgever ter beschikking gestelde auto ook voor privédoeleinden. Als gevolg daarvan is het autokostenforfait in de Wet LB van toepassing. Voor de berekening van het autokostenforfait is de catalogusprijs van de auto van belang. Belanghebbende heeft gesteld dat die waardebepaling (hanteren van de catalogusprijs) in strijd is met het Unierecht. Volgens belanghe...
ECLI:NL:RBDHA:2018:9392 Rechtbank Den Haag, 09-07-2018, AWB - 18 _ 153
X was in de onderhavige jaren directeur en enig aandeelhouder van B.V. De BV had in de jaren 2011 tot en met 2014 een rekening-courantschuld aan X. Over het gemiddelde saldo hiervan werd jaarlijks 3% rente berekend en bijgeschreven op de hoofdsom. In de onderhavige jaren heeft X ter zake geen belastbare rente in zijn aangiften IB/PVV opgenomen. X heeft in het verleden pensioenaanspraken opgebo...
ECLI:NL:RBDHA:2018:9392 Rechtbank Den Haag, 09-07-2018, AWB - 18 _ 153
X was in de onderhavige jaren directeur en enig aandeelhouder van B.V. De BV had in de jaren 2011 tot en met 2014 een rekening-courantschuld aan X. Over het gemiddelde saldo hiervan werd jaarlijks 3% rente berekend en bijgeschreven op de hoofdsom. In de onderhavige jaren heeft X ter zake geen belastbare rente in zijn aangiften IB/PVV opgenomen. X heeft in het verleden pensioenaanspraken opgebo...
ECLI:NL:RBDHA:2018:9386 Rechtbank Den Haag, 05-07-2018, AWB - 17 _ 8601
X is in dienstbetrekking bij het Europese Octrooi Bureau te Rijswijk. X heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in de onderhavige jaren in Nederland. In geschil of de belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen van X tot een ongeoorloofde ongelijke behandeling leidt tussen X, en anderzijds medewerkers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar die reeds tien jaar in Ne...
ECLI:NL:GHARL:2018:10964 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-12-2018, 17/01408
IB/PVV. Beperking managementvergoeding. Persoonlijke motieven hebben een rol gespeeld bij de vaststelling van de hoogte van de managementvergoeding. Bewijslast specifieke zorgkosten en giften.
ECLI:NL:CRVB:2018:4216 Centrale Raad van Beroep, 17-12-2018, 16/4742 WW
Ter uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2018:582) heeft het Uwv nadere stukken ingezonden. Aan het ontslag van appellante ligt een dringende reden in de zin van artikel 7:678 van het BW ten grondslag. Gelet op het feit dat appellante ter zake een verwijt kan worden gemaakt, is zij verwijtbaar werkloos geworden in de zin van artikel 24, tweede lid, aanhef en onder a, van de WW. Nu er...
ECLI:NL:GHSHE:2018:5484 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2018, 20-004073-12
Fiscale fraudezaak Marge. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte ter zake van het feitelijk leidinggeven aan het meermalen plegen van valsheid in geschrift en het opdracht geven tot het onjuist en onvolledig doen van aangiften omzetbelasting tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en een taakst...
ECLI:NL:RVS:2019:6 Raad van State, 02-01-2019, 201709253/1/A3
Bij besluit van 23 juli 2015 heeft de burgemeester aan [appellante] een vergunning verleend voor het exploiteren van een raamprostitutiebedrijf tot 1 september 2017.
ECLI:NL:CRVB:2018:4154 Centrale Raad van Beroep, 19-12-2018, 16/7774 ZW
Artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j, van de ZW biedt ten tijde hier van belang geen grondslag om het ziekengeld van werknemer geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te weigeren. Het hoger beroep slaagt. Dit betekent dat de aangevallen uitspraak zal worden vernietigd.
ECLI:NL:CRVB:2018:4148 Centrale Raad van Beroep, 19-12-2018, 16/6417 ZW
Weigering ZW-uitkering toe te kennen, op de grond dat werkneemster een benadelingshandeling heeft gepleegd. Ontslag op eigen verzoek. De rechtbank en betrokkene worden niet gevolgd in de overweging dat de in artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j, van de ZW, genoemde fondsen zouden kunnen worden benadeeld in een situatie dat, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, een eigenrisicodrager niet...
ECLI:NL:CRVB:2018:4147 Centrale Raad van Beroep, 19-12-2018, 16/3273 WIA
Weigering WIA-uitkering toe te kennen, na eindigen WAZO-uitkering. Minder dan 35% arbeidsongeschikt. Terecht geoordeeld dat bij appellante sprake is geweest van een doorlopende periode van ziekte uit hoofdzakelijk dezelfde oorzaak. Voldoende zorgvuldig medische onderzoek. Geselecteerde functies zijn geschikt voor appellante.
ECLI:NL:RVS:2018:4283 Raad van State, 27-12-2018, 201801963/1/A2
Bij besluiten van 21 april 2017, 12 mei 2017 en 15 mei 2017 heeft de raad de aanvragen van [appellant] om een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen.
ECLI:NL:OGHACMB:2018:206 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-09-2018, AUA201500635 en AUA2016H00094 - AR 915/15 - Ghis 81919/17 - H 170/17
schadevergoeding ambtenaar wegens vernietigend landsbesluit keuze ambtenarenrechter of burgerlijke rechter
ECLI:NL:HR:2018:2390 Hoge Raad, 21-12-2018, 17/01760
Inkomstenbelasting. Art. 22, lid 1, letter b, Wet IB 1964. Art. 3.8 en 3.90 Wet IB 2001. Art. I, onderdeel M, van Hoofdstuk 2 Invoeringswet Wet IB 2001. Ontwikkeling van een computertool in de jaren ’90. Andere opbrengst van arbeid? Gevolgen van gaan behoren tot het ondernemingsvermogen in 2011.
ECLI:NL:GHARL:2018:10717 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-12-2018, 18/00368
IB/PVV. Overgangsrecht vervallen stamrechtvrijstelling.
ECLI:NL:GHARL:2018:10717 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-12-2018, 18/00368
IB/PVV. Overgangsrecht vervallen stamrechtvrijstelling.
ECLI:NL:GHARL:2018:10982 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-12-2018, 17/01291
Belanghebbende, mag -onder de gegeven omstandigheden-, aan de VAR-wuo, voor de periode waarop deze ziet, het vertrouwen ontlenen dat de voordelen die zij als zorgverlener heeft genoten ter zake van verleende AWBZ-zorg in natura, winst uit onderneming vormen. De inspecteur heeft niet (voldoende precies) duidelijk kunnen maken welke vragen zijn gesteld, welke toelichting is vermeld en welke antwo...
ECLI:NL:CRVB:2018:4150 Centrale Raad van Beroep, 19-12-2018, 16/4325 ZW
ZW-regeling over sanctionering van verzekerden op verzoek van een eigenrisicodrager. Artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j, van de ZW biedt ten tijde als hier van belang geen grondslag om het ziekengeld van werknemer geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te weigeren. De hoger beroepen slagen, zodat de aangevallen uitspraak zal worden vernietigd. Het beroep zal alsnog ongegrond worde...
ECLI:NL:RBLIM:2018:12040 Rechtbank Limburg, 20-12-2018, ROE 18/913
Afwijzing IOAW-uitkering. Verweerder heeft de IOAW-uitkering die eiseres heeft aangevraagd, afgewezen omdat zij niet aan de voorwaarden voor het toekennen daarvan zou voldoen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich niet op dit standpunt kunnen stellen. Het beroep wordt gegrond verklaard en verweerder moet, met inachtneming van de uitspraak, een nieuw besluit op bezwaar nemen.
ECLI:NL:RVS:2018:4194 Raad van State, 19-12-2018, 201802927/1/A3
Bij besluit van 16 augustus 2016 heeft de minister aan [appellante] een boete opgelegd van € 7.200,00 wegens overtreding van artikel 18b, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: de Wmm).
ECLI:NL:GHDHA:2018:3458 Gerechtshof Den Haag, 18-12-2018, BK-18/00493 en BK-18/00494
Belanghebbende heeft in 2009 haar recht op partneralimentatie prijsgegeven. Haar kinderen ontvangen van de ex-echtgenoot een schenking van € 350.000 en zij lenen dat bedrag aan haar door. Zij kan naar keuze de verschuldigde rente jaarlijks laten bijgeschreven bij de hoofdsom en hoeft levenslang niets af te lossen. Economisch leidt de lening niet tot een vermindering van haar besteedbaar inkomen...
ECLI:NL:GHDHA:2018:3458 Gerechtshof Den Haag, 18-12-2018, BK-18/00493 en BK-18/00494
Belanghebbende heeft in 2009 haar recht op partneralimentatie prijsgegeven. Haar kinderen ontvangen van de ex-echtgenoot een schenking van € 350.000 en zij lenen dat bedrag aan haar door. Zij kan naar keuze de verschuldigde rente jaarlijks laten bijgeschreven bij de hoofdsom en hoeft levenslang niets af te lossen. Economisch leidt de lening niet tot een vermindering van haar besteedbaar inkomen...
ECLI:NL:RBDHA:2018:15023 Rechtbank Den Haag, 12-12-2018, AWB 18/1441
Vervolg op uitspraak van de rechtbank van 2 november 2017 (ECLI:NL:RBDHA: 2017:16713). De staatssecretaris heeft naar aanleiding van die uitspraak (die ging over een au pairbureau dat heeft gevraagd om een ‘erkenning als referent’) een nieuw besluit genomen. De rechtbank verklaart het beroep opnieuw gegrond. De regelgeving is namelijk inmiddels gewijzigd, waardoor de staatssecretaris niet bevoe...
ECLI:NL:RBGEL:2018:4832 Rechtbank Gelderland, 13-11-2018, AWB - 17 _ 2954
Invorderingswet, inlenersaansprakelijkheid is risicoaansprakelijkheid, disculpatiemogelijkheid van artikel 34, vijfde lid, van de IW, uitlener heeft verwijtbaar gehandeld door betalingen aan gelieerde vennootschappen te laten prevaleren boven betaling van belasting. Ook onder economisch slechte omstandigheden moet uitlener trachten betalingsachterstanden te beperken, geen schending zorgvuldighe...
ECLI:NL:RBGEL:2018:4832 Rechtbank Gelderland, 13-11-2018, AWB - 17 _ 2954
Invorderingswet, inlenersaansprakelijkheid is risicoaansprakelijkheid, disculpatiemogelijkheid van artikel 34, vijfde lid, van de IW, uitlener heeft verwijtbaar gehandeld door betalingen aan gelieerde vennootschappen te laten prevaleren boven betaling van belasting. Ook onder economisch slechte omstandigheden moet uitlener trachten betalingsachterstanden te beperken, geen schending zorgvuldighe...
ECLI:NL:CRVB:2018:4000 Centrale Raad van Beroep, 13-12-2018, 17/648 WW
Vastgesteld wordt dat geheel tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van appellant tegen de beslissing op bezwaar. Vernietiging uitspraak. Beroep gegrond. Vernietiging besluit. Herroept het besluit van 24 juli 2015 en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van dit besluit.
ECLI:NL:PHR:2018:1367 Parket bij de Hoge Raad, 31-10-2018, 18/00357
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 18/00356, alsmede in de samenhangende zaak met nummer 18/00357. In geschil is of belanghebbende in de jaren 2008 tot en met 2011 terecht afdrachtvermindering onderwijs heeft geclaimd. De werknemers van belanghebbende waren ingeschreven voor in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) opgenomen opleidingen. De belanghebbende is ...
ECLI:NL:PHR:2018:1367 Parket bij de Hoge Raad, 31-10-2018, 18/00357
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 18/00356, alsmede in de samenhangende zaak met nummer 18/00357. In geschil is of belanghebbende in de jaren 2008 tot en met 2011 terecht afdrachtvermindering onderwijs heeft geclaimd. De werknemers van belanghebbende waren ingeschreven voor in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) opgenomen opleidingen. De belanghebbende is ...
ECLI:NL:PHR:2018:1219 Parket bij de Hoge Raad, 31-10-2018, 18/00356
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 18/00356, alsmede in de samenhangende zaak met nummer 18/00357. In geschil is of belanghebbende in de jaren 2008 tot en met 2011 terecht afdrachtvermindering onderwijs heeft geclaimd. De werknemers van belanghebbende waren ingeschreven voor in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) opgenomen opleidingen. De belanghebbende is d...
ECLI:NL:PHR:2018:1219 Parket bij de Hoge Raad, 31-10-2018, 18/00356
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 18/00356, alsmede in de samenhangende zaak met nummer 18/00357. In geschil is of belanghebbende in de jaren 2008 tot en met 2011 terecht afdrachtvermindering onderwijs heeft geclaimd. De werknemers van belanghebbende waren ingeschreven voor in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) opgenomen opleidingen. De belanghebbende is d...
ECLI:NL:HR:2018:2259 Hoge Raad, 14-12-2018, 18/02746
Afdrachtvermindering onderwijs. Art. 14, lid 1, aanhef en letter a, Wva. Vereiste van een schriftelijke en ondertekende overeenkomst ten tijde van toepassing van de afdrachtvermindering.
ECLI:NL:HR:2018:2308 Hoge Raad, 14-12-2018, 18/01666
artikel 32bd Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014), artikel 10f Uitvoeringsbesluit loonbelasting (tekst 2014). Crisisheffing. Op 31 maart 2014 niet meer bestaande inhoudingsplichtige.
ECLI:NL:HR:2018:2308 Hoge Raad, 14-12-2018, 18/01666
artikel 32bd Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014), artikel 10f Uitvoeringsbesluit loonbelasting (tekst 2014). Crisisheffing. Op 31 maart 2014 niet meer bestaande inhoudingsplichtige.
ECLI:NL:RBROT:2018:7325 Rechtbank Rotterdam, 06-09-2018, ROT 18/289
ZW, beëindiging
ECLI:NL:RBGEL:2018:5162 Rechtbank Gelderland, 07-12-2018, AWB - 17 _ 3634
IB/PVV. Ontduiking douanerechten. ROW niet aannemelijk gemaakt. Immateriële schadevergoeding
ECLI:NL:CRVB:2018:3923 Centrale Raad van Beroep, 05-12-2018, 16/3053 WWAJ
Gewijzigde wijze van inkomstenverrekening. Met de bij het nadere besluit vastgestelde overgangstermijn van vijf kalendermaanden, is appellant niet tekort gedaan.
ECLI:NL:RBNHO:2018:10516 Rechtbank Noord-Holland, 23-11-2018, AWB - 18 _ 997
Participatiewet; intrekking/herziening en terugvordering wegens storting en bijschrijving bankrekening, schadedeclaraties, belastingteruggaven en verblijf in buitenland.
ECLI:NL:CRVB:2018:3918 Centrale Raad van Beroep, 05-12-2018, 17/1636 WAO
Anticumulatie van inkomsten. Het had appellant gezien de omvang van zijn werkzaamheden en de hoogte van zijn verdiensten redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat hij teveel uitkering ontving. Geen dringende reden om van terugvordering af te zien. Boete bij nader besluit terecht verlaagd en vastgesteld op € 3600,-. Normale verwijtbaarheid. Een boete van € 3.600,- is in overeenstemming is met afl...
ECLI:NL:RBGEL:2018:5185 Rechtbank Gelderland, 05-12-2018, AWB - 18 _ 3274
Eiseres werkt bij de politie. Zij ontvangt een dwangsom wegens niet tijdig beslissen op bezwaar tegen een definitief plaatsingsbesluit. De rechtbank is van oordeel dat deze situatie anders is dan wanneer de dwangsom gekoppeld is aan een verplichting van de werkgever uit de arbeidsovereenkomst. De verplichting tot tijdig beslissen volgt uit de wet. De dwangsom vindt niet zozeer zijn grond in de ...
ECLI:NL:RBGEL:2018:5185 Rechtbank Gelderland, 05-12-2018, AWB - 18 _ 3274
Eiseres werkt bij de politie. Zij ontvangt een dwangsom wegens niet tijdig beslissen op bezwaar tegen een definitief plaatsingsbesluit. De rechtbank is van oordeel dat deze situatie anders is dan wanneer de dwangsom gekoppeld is aan een verplichting van de werkgever uit de arbeidsovereenkomst. De verplichting tot tijdig beslissen volgt uit de wet. De dwangsom vindt niet zozeer zijn grond in de ...
ECLI:NL:RBGEL:2018:2822 Rechtbank Gelderland, 27-06-2018, AWB - 17 _ 6553
WW. Weigering om toestemming te geven om met behoud van uitkering vrijwilligerswerk te verrichten bij Theater ‘t Mozaïek. Geen maatschappelijke organisatie die de status ANBI, SBBI of steun-SBBI heeft.
ECLI:NL:RBZWB:2018:6622 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-11-2018, AWB - 17 _ 3599
Art. 10 Wet LB Belanghebbende is politieambtenaar. Hij heeft een aanvraag bij de korpschef ingediend. De aanvraag is in hoogste instantie door de Centrale Raad van Beroep afgewezen. Omdat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is de korpschef veroordeeld tot een vergoeding van immateriële schade aan belanghebbende. De immateriëleschadevergoeding is u...
ECLI:NL:RBZWB:2018:6621 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-11-2018, AWB - 17 _ 3598
Art. 10 Wet LB Belanghebbende is politieambtenaar. Hij heeft een aanvraag bij de korpschef ingediend. De aanvraag is in hoogste instantie door de Centrale Raad van Beroep afgewezen. Omdat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is de korpschef veroordeeld tot een vergoeding van immateriële schade aan belanghebbende. De immateriëleschadevergoeding is u...
Created by the RSSMix
News Wizard