stcrt-2019-2811 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 januari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de werknemers werkzaam in Onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten
stcrt-2019-2826 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 januari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek (AvIM)
stcrt-2019-2181 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 januari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek
stcrt-2019-1607 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
stcrt-2019-665 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico
stcrt-2019-1140 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek, sector 2-no. 04
stcrt-2019-1266 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2019 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche
stcrt-2019-1265 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Hoveniersbedrijf in Nederland
stcrt-2018-68265 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra
stcrt-2018-68565 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake het Arbeidsmarktfonds voor de Sport
stcrt-2018-72607 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2018, nr. 2018-0000162309, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met de herziening van enkele bedragen en percentages
stcrt-2018-72411 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2018, nr. 2018-0000234488, tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met een nieuwe versie van het SUWI gegevensregister
stcrt-2018-70641 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie
stcrt-2018-25344 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche
stcrt-2018-70399 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Agrarische en aanverwante sectoren inzake Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid
stcrt-2018-72309 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees
stb-2018-476 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019)
stcrt-2018-62817 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven
stcrt-2018-68276 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel
stcrt-2018-63640 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen
stcrt-2018-66008 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima voor de werknemers werkzaam in onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten
stcrt-2018-65994 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tentoonstellingsbedrijven
stcrt-2018-65845 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.06
stcrt-2018-65812 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Slagersbedrijf
stcrt-2018-69997 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2018, 2018-0000144973, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met enkele technische wijzigingen
stcrt-2018-59636 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector (semi) Publieke Dienstverlening, sector 5 no 3
stb-2018-457 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van 29 november 2018 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico
stb-2018-451 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wet van 14 november 2018 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)
stcrt-2018-69402 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2018, 2018-0000171280, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2019 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019)
stcrt-2018-64034 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.07
stcrt-2018-64346 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vishandel inzake Sociaal Fonds
stcrt-2018-64223 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Sociaal Fonds
stcrt-2018-68157 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, nr. 2018-0000175442, tot wijziging van de Regeling vrijwilligerswerk in de WW in verband met verruiming van de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering
stcrt-2018-67779 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2018, 2018-0000186071, over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen
stcrt-2018-67250 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018, nr. 2018-0000157985, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor Caribisch Nederland ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2019
stcrt-2018-61818 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Agrarisch, groen en visserij, sector 1 no 1
stcrt-2018-67572 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bekendmaking verzoek tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
stcrt-2018-49639 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw
stcrt-2018-61879 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de detailhandel in Dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken, en muziekinstrumenten, bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici, DIBEVO NPMB-VMN.
stcrt-2018-61121 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-Sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-No.05
stcrt-2018-61395 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
stcrt-2018-61195 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf
stb-2018-424 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)
stcrt-2018-60420 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Bouw; sector 3-No.03
stcrt-2018-64901 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 november 2018, nr. 2018-0000172048, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2019
stcrt-2018-65026 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse AMvB’s van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met technische wijzigingen
stcrt-2018-65777 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bekendmaking verzoek tot wijziging en verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor beroepsvervoer over de weg
stcrt-2018-64367 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in dienst zijn bij een payrollwerkgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt
stcrt-2018-64352 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister voor Rechtsbescherming, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Financiën, van 7 november 2018, 2018-0000179085, tot instelling van de Commissie regulering van werk (Instellingsregeling Commissie regulering van werk)
stcrt-2018-59619 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus
stcrt-2018-63529 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 november 2018, 2018-0000167784, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het toevoegen van rekenmethode 2
stb-2018-404 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van 18 oktober 2018 tot wijziging van diverse AMvB's van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met technische wijzigingen
stcrt-2018-57756 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie
stcrt-2018-61691 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2018, 2018-0000160222, tot vaststelling van de beleidsregel in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2018)
stcrt-2018-60774 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 oktober 2018, 2018-0000156354, tot Besluit goedkeuring sectorpremies 2019
stcrt-2018-60780 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 oktober 2018, nr. 2018-0000156380, tot Besluit goedkeuring lastenplafonds sectoren 2019
stcrt-2018-60288 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2018, nr. 2018-0000167262, tot vaststelling van de premiepercentages van de Cessantiawet BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES
stcrt-2018-59237 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2018, nr. 2018-0000161951, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
stcrt-2018-52676 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf
stcrt-2018-52682 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bakkersbedrijf
stcrt-2018-52444 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel in Bloembollen
stcrt-2018-49646 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen
stcrt-2018-52827 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Taxivervoer
stcrt-2018-52814 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Taxi
stcrt-2018-57007 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 oktober 2018, nr. 2018-00000 122748, tot goedkeuring van de wijziging van het reglement van de Stichting Pensioenregister
stcrt-2018-52481 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 oktober 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi)publiek domein sector 4-no.01
stcrt-2018-51006 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen
stcrt-2018-50191 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg
stcrt-2018-44627 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen
stcrt-2018-50072 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 september 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie
stcrt-2018-50551 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Uitgeverijbedrijf
stcrt-2018-50114 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 september 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten
stb-2018-328 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van 18 september 2018 tot wijziging van het Besluit Participatiewet in verband met aanpassingen van het verdeelmodel en enkele technische wijzigingen
stb-2018-327 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van 18 september 2018 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen, de wijziging van de toeslagpercentages in de eerste en tweede kindtabel en de wijziging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang
stcrt-2018-42878 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 september 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst bedrijfstakeigen regelingen Waterbouw
stcrt-2018-42905 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 september 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Waterbouw
stcrt-2018-43379 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Bouw; sector 3-No.02
stcrt-2018-44248 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek, sector 2-no. 03
stcrt-2018-50013 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met de wijziging van het financieringsstelsel van kinderopvang (Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang)
stcrt-2018-44806 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven
stcrt-2018-44322 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven
stcrt-2018-47895 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie
stcrt-2018-48316 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 augustus 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie
stcrt-2018-43204 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 augustus 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Slagersbedrijf
stcrt-2018-36992 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juli 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten
stcrt-2018-41265 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2018, 2018-0000106016, tot wijziging van de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen teneinde de bijlagen voor het schooljaar 2018/19 te actualiseren
stcrt-2018-36512 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juli 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA sector (semi)publieke dienstverlening, sector 5-no.02
stcrt-2018-35947 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juli 2018 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Architectenbureaus
stb-2018-234 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
stcrt-2018-38947 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2018, 2018-0000117502, tot samenvoeging van sectorale premiecomponenten van de premie voor de Werkhervattingskas voor enkele sectoren
stb-2018-220 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van 4 juli 2018 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen
stcrt-2018-34194 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek, sector 2-no. 02
stcrt-2018-33087 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tentoonstellingsbedrijven
stcrt-2018-33498 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Bouw; sector 3-No.01
stcrt-2018-37437 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met een andere berekeningswijze van het WW- en ZW-dagloon in het geval van een lager dagloon door ziekte in de referteperiode en enkele andere wijzigingen
stcrt-2018-31847 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houthandel
stcrt-2018-36999 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)
stcrt-2018-37506 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2018, 2018-0000083333, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met afschaffing van de verruimde inlooptermijn voor overschotten of tekorten van sectorfondsen en afschaffing van de mogelijkheid van concernaansluiting bij sectorindeling
stcrt-2018-31643 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleeswarenindustrie
stcrt-2018-36276 : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2018, nr. 2018-0000110664, tot wijziging van bijlage I, behorende bij artikel 5.2, eerste lid, van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door de Belastingdienst
Created by the RSSMix
News Wizard